• Alle producten zijn toegevoegd aan jouw winkelwagen

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Download hier de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Pure HairCare Concepts

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Pure HairCare Concepts (25 mei 2018)

 

Algemeen

 • Onder leverancier wordt in deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) verstaan Pure HairCare Concepts, Baandervesting 64, 1135 DE EDAM Nederland.
 • Op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Pure HairCare Concepts als (potentieel) verkoper en/of leverancier voor zaken en/of diensten optreedt, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 • De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en op voorhand worden afgeweken.

 

Toepasselijkheid

 • Op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, leveringen door en overeenkomsten met leverancier, met anderen dan natuurlijke personen niet handelende in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 • Eventuele algemene (inkoop-)voorwaarden van de afnemer en van de Algemene Voorwaarden van leverancier afwijkende bedingen gelden, slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door leverancier zijn aanvaard.
 • Indien leverancier akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven – ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld – deze voorwaarden voor het overige van kracht.
 • Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden en/of bedingen kunnen geen rechten voor toekomstige overeenkomsten worden ontleend.
 • Een afnemer met wie eenmaal een overeenkomst op de onderhavige voorwaarden is afgesloten, wordt geacht stilzwijgend met de toepassing van deze voorwaarden op later met leverancier gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
 • Leverancier behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat leverancier de afnemer schriftelijk van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat ten aanzien van de reeds bestaande overeenkomsten met de afnemer de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat die overeenkomsten tot stand zijn gekomen.

 

Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

2.1              Alle aanbiedingen van leverancier, waaronder begrepen de in de prijslijsten of anderszins

gepubliceerde gegevens, zijn steeds geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

2.2              Bescheiden, behorende bij een aanbieding of betrekking hebbende op een opdracht of koopovereenkomst, zijn en blijven eigendom van leverancier en mogen behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier, niet worden openbaar gemaakt, gekopieerd, gebruikt, geheel of gedeeltelijk nagebootst of aan derden worden afgegeven. Evenmin mogen gedeelten van de getoonde techniek worden gebruikt ter verbetering van eigen producten. De wederpartij is aansprakelijk voor schade, welke leverancier lijdt en/of zal lijden ten gevolge van overtreding van het hierboven in dit onderdeel omschreven verbod. De hierboven genoemde bescheiden moeten op eerste aanvraag worden teruggegeven aan leverancier.

2.3              Zelfs indien geen bestelling wordt geplaatst, is leverancier gerechtigd een vergoeding te vragen voor alle met de aanbieding verband houdende werkelijk gemaakte kosten.

2.4              Een koopovereenkomst komt slechts tot stand door een schriftelijke bevestiging door leverancier of vanaf het tijdstip waarop door leverancier met zijn uitvoering een begin is gemaakt. De afnemer is niettemin door zijn opdracht jegens leverancier gebonden gedurende 30 dagen na de plaatsing van de bestelling.

2.5              Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken en/of toezeggingen door personeel van leverancier of namens leverancier gedaan door onze verkoper, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen en/of wederverkopers, binden leverancier slechts indien deze door leverancier schriftelijk zijn bevestigd.

2.6              De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Bij schriftelijke bevestiging van een order door leverancier geldt de inhoud van de orderbevestiging als de inhoud van de overeenkomst.

2.7              Het paswoord en user-id verleend aan de afnemer voor het online bestellen, zijn persoonlijk aan de afnemer en dienen te worden beheerd als een goede huisvader. De afnemer zal gebonden zijn door alle bestellingen uitgevoerd onder zijn user-id en zijn paswoord zelfs indien dit door onbevoegde derden zou zijn gebruikt, tenzij bewijs van overmacht.

 

Prijzen

3.1              Tenzij anders overeengekomen gelden steeds de door leverancier gehanteerde prijzen, zoals vermeld op de prijslijsten van toepassing op het tijdstip van levering van de goederen.

3.2              De prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

3.3              Bestellingen onder het door leverancier gehanteerde en middels prijslijsten openbaar gemaakte minimum orderbedrag, ten tijde van het depot van deze Algemene Voorwaarden honderdvijftig (150) EUR bedragende, is de afnemer aan leverancier verschuldigd de door leverancier gehanteerde en middels haar prijslijsten openbaar gemaakte toeslag voor kleine orderkosten, op het tijdstip van depot van deze voorwaarden tien (10) EUR bedragende.

3.4              Indien de door leverancier gehanteerde prijzen gestegen zijn tussen het tijdstip van bestelling door de afnemer en aflevering door leverancier geldt de door leverancier op het moment van aflevering gehanteerde prijs. Bij een prijsverhoging tussen het tijdstip van bestelling en het tijdstip van aflevering is de afnemer echter gerechtigd ontbinding van de overeenkomst in te roepen, mits zulks geschiedt terstond nadat hij van de prijsverhoging in kennis is gesteld en in ieder geval voor het moment van levering.

 

Betaling

4.1              Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, dan door leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk toegestane kortingen.

4.2              Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van leverancier of op een door leverancier aan te wijzen rekening.

4.3              Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

4.4              Iedere betaling van de afnemer strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente, alsmede van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en worden daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.

4.5              Indien de afnemer enig bedrag zoals door hem verschuldigd niet tijdig voldoet is hij in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist.

4.6              Indien de afnemer met enige betaling aan leverancier in verzuim is, zijn alle vorderingen van leverancier op de afnemer onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar.

4.7              De afnemer is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen, die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn door leverancier zijn ontvangen, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van twee procentpunten. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

4.8              Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verbandhoudende met de inning van enige vordering van leverancier op de afnemer, komen ten laste van de afnemer.

4.9              In geval van niet-tijdige betaling, zullen de buitengerechtelijke kosten ten minste vijftien procent (15%) van het in te vorderen bedrag met een minimum van honderdvijftig (150) EUR bedragen.

4.10            Bij elke overeenkomst door leverancier en met leverancier aangegaan, geldt als ontbindende voorwaarde de onvoldoende kredietwaardigheid van leveranciers afnemer, ook als gedeeltelijk levering heeft plaatsgehad.

4.11            Indien op enig moment bij leverancier gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de afnemer, is leverancier gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de afnemer te vorderen zekerheid te stellen ten voordele van leverancier, dat hij zowel aan zijn betaling- als aan ander verplichtingen zal voldoen. Leverancier is gerechtigd haar leveringsverplichtingen op te schorten, totdat de zekerheid is gesteld. De te stellen zekerheden kunnen bestaan uit: storting van contante gelden, verlenen van bankgarantie, cessie, pandgeving, hypotheekverlening, eigendomsoverdracht of borgtocht.

 

Leveringstermijn, aflevering en risico

5.1              De door leverancier opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voor haar geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan leverancier verstrekte gegevens. De leveringstermijn zal door leverancier zoveel mogelijk in acht worden genomen.

5.2              Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding. De afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding op opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. De afnemer is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen voor zover dat strikt noodzakelijk is, mits hij hiervan aan leverancier schriftelijk kennis geeft en onverminderd het recht van leverancier om binnen drie weken na ontvangst van de kennisgeving de betreffende producten alsnog aan de afnemer af te leveren.

5.3              Leverancier behoudt zich het recht voor in gedeelten te leveren, in welk geval zodanige leveringen geacht zullen worden te zijn gedaan ingevolge afzonderlijke overeenkomsten.

5.4              Leverancier wordt geacht te hebben geleverd op het moment dat de goederen worden aangeboden op het overeengekomen afleveringsadres.

5.5              Na levering als bedoeld zijn de goederen voor risico van de afnemer.

5.6              Leverancier is, indien daartoe naar haar oordeel redenen voor zijn, steeds gerechtigd uitsluitend te leveren onder rembours of tegen vooruitbetaling.

5.7              Voor zover voor levering gereedstaande goederen, door oorzaken onafhankelijk van onze wil en in risicosfeer van de afnemer liggend, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden of niet in ontvangst kunnen worden genomen, is leverancier gerechtigd deze voor rekening en risico van de afnemer op te doen slaan of deze aan een derde te verkopen. De afnemer blijft de koopsom vermeerderd met rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, in voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan de derde.

 

Transport

6.1              De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt – indien geen nadere aanwijzing door de afnemer aan leverancier is verstrekt – door leverancier als goed huisvader/ koopman bepaald, zonder dat leverancier hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van de afnemer inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

6.2              Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de afnemer.

6.3              Tenzij anders is overeengekomen, worden de vervoerskosten aan de afnemer in rekening gebracht.

6.4              Indien is overeengekomen dat leverancier het transport zal verzorgen of laten verzorgen, draagt leverancier uitsluitend het risico van beschadiging tijdens het transport. Voor wat betreft de eventueel hieruit voorvloeiende aansprakelijkheid, is van toepassing hetgeen onder artikel 11.4 van deze voorwaarden is bepaald.

 

Gegevensbescherming en privacy

7.1              Leverancier verkoopt goederen via online-media op zowel www.hairoright.nl, www.purehaircare.nl en www.lockstockandbarrelgrooming.nl

7.2              Tevens werkt leverancier met diverse 3e partijen (zie verwerkingsovereenkomst) op sociale en digitale media

7.3              Voor het beheer van va persoonsgegevens is een functionaris aangesteld

7.4              Alle opgeslagen persoonlijke gegevens dienen bij leverancier of de aan haar gelieerde derde partijen op een zorgvuldige en afgeschermde manier opgeslagen en verwerkt te worden. Hiervoor heeft leverancier elk programma dat met persoonsgegevens werkt afgeschermd met een wachtwoord en zijn deze alleen op de lokale servers opgeslagen. Voor de samenwerking met bovengenoemde derde partijen geldt een zelfde wachtwoord policy.

7.5              Voor alle zaken met betrekking tot privacy en gegevensbeheer wordt verwezen naar de uitgebreide verwerkingsovereenkomst.

7.6              Door het accorderen (opt-in) van de cookie-verklaring en gegevensverklaring op de websites stemt de afnemer in met de algemene voorwaarden en de verwerkingsovereenkomst. Deze zijn beide te downloaden op de websites.

                                       

 

Eigendomsvoorbehoud

8.1              Leverancier behoudt zich het eigendom van de door haar geleverde zaken voor, totdat integraal aan leverancier voldaan zullen zijn:

 1. de door de afnemer verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsmede krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden;
 2. vorderingen wegens tekortschieten van de afnemer is de nakoming van zodanige overeenkomst(en).

8.2              Het is de afnemer niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten of deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties.

8.3              Indien de afnemer uit of mede uit de in lid 1 bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die leverancier voor haar zelf doet vormen en houdt de afnemer deze voor leverancier die de eigenaar is, totdat aan alle verplichtingen als in lid 1 bedoeld, is voldaan.

8.4              Indien enige zaak ingevolge lid 1, 2 of 3 aan leverancier toekomt, kan de afnemer daarover uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Hij is echter niet bevoegd op deze zaak een pandrecht of enig ander tot zekerheid strekkend recht te vestigen.

8.5              Indien de afnemer in verzuim is ten aanzien van enige verplichting als in lid 1 bedoeld, is de afnemer verplicht de zaken die aan leverancier toebehoren op eerste verzoek aan leverancier terug te zenden. Alsdan is leverancier tevens gerechtigd de aan leverancier toebehorende zaken zelf voor rekening van de afnemer terug te (doen) halen van de plaats waar deze zich bevinden. De afnemer verleent leverancier reeds nu voor alsdan machtiging om daartoe de bij of voor de afnemer in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden.

8.6              Leverancier behoudt zich een stil pandrecht op de door leverancier geleverde of te leveren zaken voor tot zekerheid voor de voldoening door de afnemer van andere verplichtingen dan die welke in lid 1 zijn bedoeld.

8.7              Indien de afnemer de door leverancier geleverde goederen vervreemdt, draagt hij leverancier reeds nu de rechten over die hij tegenover zijn eigen afnemers heeft of zal krijgen, zulks met alle daaraan verbonden rechten en/of zekerheden. Leverancier kan verlangen dat de afnemer de overdracht aan zijn afnemers meedeelt en leverancier alle inlichtingen en gegevens verstrekt die nodig zijn voor de effectuering van haar rechten.

8.8              Tot aan het tijdstip van betaling is de afnemer gehouden de goederen op te slaan op een wijze die hen als eigendom van leverancier kenbaar doet zijn.

8.9              In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, surseance, aanvraag surseance, faillissement, aanvraag faillissement, ondercuratelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de afnemer, zal leverancier het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomsten of het gedeelte daarvan, dat nog uitgevoerd diende te worden, te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd haar rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering, welke leverancier op de afnemer heeft, onmiddellijk opeisbaar.

8.10            Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling, of faillissement zal de afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder dan wel de curator op de (eigendoms)rechten van leverancier wijzen.

8.11            Indien leverancier een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud wordt/worden de overeenkomst(en) ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van leverancier tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest.

 

 

 

Inspectie en reclamaties

9.1              De afnemer is verplicht de goederen onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming, of indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde nauwkeurig te (doen) inspecteren, evenals de hoeveelheid verpakkingseenheden en de hoeveelheid goederen per verpakkingseenheid terstond na in ontvangst name te (doen) controleren.

9.2              De afnemer zal de vrachtbrief aftekenen voor ontvangst van de geleverde goederen.

9.3              Eventuele reclamaties over zichtbare gebreken aan de goederen, alsmede verschillen in de hoeveelheid of kwaliteit tussen de afgeleverde goederen en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, dienen uiterlijk binnen drie dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan leverancier te worden medegedeeld. Kleine, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, gewicht, e.d. komen niet voor reclamatie in aanmerking.

                                       Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk binnen éénentwintig dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan leverancier te worden gemeld.

9.4              Indien de goederen na de aflevering van aard en/of samenstelling worden gewijzigd, geheel, of gedeeltelijk worden beschadigd of over verpakt, kunnen de reclamaties niet in behandeling worden genomen.

9.5              Retourzendingen zijn slechts toegestaan na voorafgaand overleg en mits zij zijn vergezeld van een retouradvies, vermeldende de reden van het retour en de datum en het nummer van de factuur, waarmede de goederen zijn gefactureerd. Het retourneren zal evenwel op risico van de koper geschieden.

9.6              Indien tijdig en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van leverancier genoegzaam is aangetoond dat de goederen niet geschikt zijn voor het gebruik waarvoor zij bestemd zijn, zal leverancier de keus hebben, hetzij de goederen waarop de reclamatie betrekking heeft te herstellen, vervangen of hetzij aan de afnemer de door hem betaalde koopprijs te vergoeden. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties zal leverancier ter zake van haar garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal leverancier tot geen enkele verdere schadevergoeding zijn gehouden.

                    Leverancier zal binnen twee maanden na ontvangst van de reclamatie haar definitieve standpunt ten aanzien daarvan bij aangetekende brief aan de afnemer meedelen.

 

Garantie

10.1            Op de door leverancier geleverde goederen wordt – voor zover deze zijn betrokken van derden – door leverancier niet meer garantie gegeven dan aan leverancier door haar leveranciers wordt gegeven. Indien garantie wordt gegeven, wordt deze geval per geval schriftelijk bedongen, alsmede de precieze voorwaarden waaronder deze garantie wordt verleend.

10.2            De garantieverplichtingen van leverancier vervallen in de volgende gevallen onmiddellijk:

 • Indien de afnemer gedurende de garantietermijn zonder leveranciers voorafgaande schriftelijke toestemming, reparaties of veranderingen verricht of laat verrichten;
 • Indien de afnemer niet, of nog niet, aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.
  • De afnemer heeft niet het recht betalingen te weigeren op grond van het feit dat leverancier haar garantieverplichtingen niet of niet ten volle is nagekomen.

 

Overmacht

11.1            Indien leverancier door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de afnemer kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

11.2            Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft de koper geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet indien leverancier als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

11.3            Als overmacht worden o.m. beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaar of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen door derden, oproer, zo hier te lande als in het land van herkomst van materialen, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, ziekte van onvervangbare werknemers, daaraan verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstandigheden, zoals uit- en invoerverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, verbod tot levering aan de wederpartij, opgelegd door groepen, organisaties of contractuele samenwerking, waarbij leverancier is aangesloten, brand en andere ongevallen in het bedrijf van leverancier of haar toeleveranciers, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers in het buitenland, stagnatie in de aanvoer  uit andere landen en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken, die buiten leveranciers controle of zeggenschap vallen.

11.4            Leverancier heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die de overmacht opleveren, intreedt nadat leverancier prestatie geleverd had moeten zijn.

 

 

 

Aansprakelijkheid

12.1            Behoudens voor zover aansprakelijkheid voortvloeit uit het bepaalde in art. 185 boek 6 B.W., is leverancier nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade (bedrijfsstoringen en andere onkosten, e.d.),schade als gevolg van persoonlijk letsel, waardevermindering van goederen of welke andere schade dan ook, welke als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van door leverancier geleverde goederen, door leverancier gegeven adviezen, door leverancier verrichte werkzaamheden of diensten, vertragingen in of achterwege blijven van leveringen, adviezen, werkzaamheden of diensten, voor de afnemer en/of derden mochten ontstaan.

12.2            Leverancier is bovendien niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de verkochte/geleverde goederen en/of installaties niet voldoen aan de wettelijke of anderszins van overheidswege gestelde of te stellen eisen aan het gebruik van deze goederen en/of installaties.

12.3            De afnemer is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van leveranciers goederen, gereedschappen en materialen, zodra deze zich op het werk bevinden.

12.4            Onverminderd het bepaalde in bovenstaande onderdelen van dit artikel, is leveranciers aansprakelijkheid voor schade te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken goederen.

12.5            Indien leverancier een beroep zou kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kunnen eventueel aangesproken werknemers van leverancier daar eveneens een beroep op doen, dit als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.

12.6            Op de aansprakelijkheidsbeperkingen in 11.1, 11.2 en 11.4 zal leverancier geen beroep doen indien de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van leverancier of van haar leidinggevende ondergeschikten.

12.7            De afnemer is uit hoofde van de overeenkomst verplicht leverancier te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens leverancier ter zake van uitvoering van de overeenkomst (levering, verrichting van werkzaamheden of diensten, advisering, enz.), uit hoofde van welke oorzaak dan ook, en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit  voortvloeien.

 

 

Overige verplichtingen van de afnemer

13.1            De afnemer is gehouden de goederen onder na te noemen voorwaarden door te verkopen en bij doorverkoop als voorwaarde te stellen, dat elke volgende afnemer/verkoper op zijn beurt gehouden is de toepasselijkheid van na te noemen voorwaarden als voorwaarde voor verkoop en levering te bedingen. De afnemer is in geval van wederverkoop gehouden:

 • De door hem van leverancier gekochte goederen uitsluitend te verkopen en in het verkeer te brengen in de originele van leverancier afkomstige verpakking, zonder enige verandering of beschadiging;
 • Geen van de door hem van leverancier gekochte goederen te verkopen aan hem, van wie hij weet dat hij redelijkerwijs dient te vermoeden, dat hij zich niet aan de onderhavige voorwaarden kan of zal houden;
 • Geen producten te verkopen die de eventuele houdbaarheidsdatum overschreden hebben.

13.2            Het is de afnemer verboden van leverancier afkomstige al dan niet van enig merk, enige aanduiding of enig kenteken voorziene verpakkingen te bezigen of doen bezigen voor handelsdoeleinden en in het bijzonder niet voor het weder verpakken van enig product.

 

Overdracht van rechten en verplichtingen

14.1            Het is leverancier toegestaan de in enige overeenkomst met de afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van leverancier worden overgedragen dient leverancier de afnemer hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Leverancier is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

14.2            De afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1            Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen van, leveringen door, opdrachten aan en overeenkomsten met leverancier is Nederlands recht van toepassing.

15.2            De toepasselijkheid van de eenvormige wetten betreffende de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en het verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken worden uitdrukkelijk uitgesloten.

15.3            Op alle geschillen, verband houdende met deze algemene voorwaarden, met aanbiedingen van, leveringen door, opdrachten aan en overeenkomsten met leverancier, welke de competentie van de kantonrechter te boven gaan, is bij uitsluiting de Rechtbank te Zaandam bevoegd, tenzij leverancier de naar algemene bevoegdheidsregelen bevoegde rechter verkiest.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar.