• Alle producten zijn toegevoegd aan jouw winkelwagen

Verwerkingsovereenkomst

Artikel 1: Definities

In deze Verwerkersovereenkomst wordt, voor zover niet anders is bepaald, verstaan onder:

 1. AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad.
 2. Betrokkene: Degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.
 3. Bijzondere Persoonsgegevens: Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9 lid 1 AVG.
 4. Datalek: Een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de vernietiging, het verlies, de
 5. wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot
 6. doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
 7. Dienst: De onder de Overeenkomst te leveren dienst van de Verwerker.
 8. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening, welke wordt aangegaan door het
 9. online boeken van een zending via de website van de Verwerker.
 10. Persoonsgegeven: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare
 11. natuurlijke persoon, die op welke wijze dan ook door Verwerker verwerkt wordt of zal
 12. worden in het kader van de Overeenkomst.
 13. Subverwerker: Een partij die in opdracht van Verwerker Persoonsgegevens verwerkt.
 14. Verwerker: Pure Haircare Concepts – Baandervesting 64 – 1135DE Edam
 15. Verwerkersovereenkomst: De onderhavige overeenkomst.
 16. Verwerking: Elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot
 17.  
 18. Verwerkingsverantwoordelijke: De opdrachtgever van de Verwerker, tevens de

contractpartij aan de Overeenkomst.

 

Artikel 2: Algemeen

 1. Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker voorzien dat in het kader van de uitvoering

van de Overeenkomst door Verwerker persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 AVG,

als nader omschreven in Artikel 16 zullen worden verwerkt zonder aan het rechtstreeks

gezag van Verwerkingsverantwoordelijke te zijn onderworpen.

 1. Verwerkingsverantwoordelijk bepaalt het doel en de middelen van de Verwerking van

persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 7 van de AVG.

 1. Verwerker verwerkt ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke krachtens de

overeenkomst Persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 8 AVG.

 1. Deze Verwerkersovereenkomst geldt voor alle verwerkingen van Persoonsgegevens in de

uitvoering van en gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

 

Artikel  3: Gegevensverwerking

 1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst om in

opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens te verwerken. Verwerker

zal de Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de AVG en andere

toepasselijke wet- en regelgeving en/of gedragscodes betreffende de verwerking van

Persoonsgegevens.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de Persoonsgegevens die hij aan

Verwerker verschaft, voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied

van bescherming van persoonsgegevens en dat deze wet- en regelgeving toestaat dat de

persoonsgegevens aan Verwerker worden verschaft en dat de Persoonsgegevens door

verwerker worden verwerkt.

 1. Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en

uitsluitend voor zover noodzakelijk om de Dienst aan de Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkersovereenkomst Pure Haircare Concepts te leveren. De categorieën Persoonsgegevens die aan Verwerker worden verstrekt en voor de uitvoering van de Dienst verwerkt mogen worden, zijn omschreven in Artikel 16.

 1. Verwerker zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht en volgens de

instructies van Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker zal de Persoonsgegevens niet

voor eigen of andere doeleinden verwerken, behoudens op hem rustende

dwingendrechtelijke verplichtingen.

 1. Verwerker zal Persoonsgegevens die haar in het kader van de Overeenkomst ter beschikking zijn gesteld niet langer bewaren dan noodzakelijk is (i) voor de uitvoering van

deze Overeenkomst; of (ii) om een op hem rustende wettelijke verplichting na te komen.

 

Artikel 4: Geheimhouding

 1. Verwerker is, behoudens andersluidend wettelijk voorschrift en/of een rechterlijk bevel,

verplicht de Persoonsgegevens als vertrouwelijk te behandelen en strikt geheim te houden.

 1. Verwerker zal ervoor zorgen dat diegenen die handelen onder zijn gezag dan wel in zijn

opdracht (medewerkers en eventuele derde(n)) die noodzakelijkerwijs van de

Persoonsgegevens kennis dienen te nemen, zich houden aan de in dit artikel opgenomen

geheimhoudingsverplichting. Verwerker bewerkstelligt dat voor ieder die betrokken is bij

de verwerking van deze persoonsgegevens een geheimhoudingsovereenkomst of

-beding is gesloten.

 1. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld op de hoogte stellen van ieder

verzoek tot kennisneming, verstrekking of andere vorm van opvragen en mededeling van

de Persoonsgegevens die in strijd zijn met de in dit artikel opgenomen geheimhoudingsplicht.

 

Artikel 5: Beveiliging en meldplicht datalekken:

 1. Verwerker draagt er zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen te

hebben genomen, in stand te houden en, indien nodig, aan te passen om de

Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, vervalsing, onrechtmatige verspreiding of

toegang, dan wel enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. In Artikel 17 zijn de

beveiligingsmaatregelen beschreven die de Verwerker ten tijde van het afsluiten van

deze Verwerkingsovereenkomst in ieder geval heeft genomen.

 1. Verwerker draagt er zorg voor dat zijn (eigen of ingehuurde) medewerkers die betrokken

zijn bij de verwerking van de Persoonsgegevens, de in deze Verwerkersovereenkomst

opgenomen verplichtingen van Verwerker kennen en nakomen.

In het geval van een vermoedelijk(e) of daadwerkelijk(e) (i) Datalek; (ii) schending van

beveiligingsmaatregelen; (iii)schending van de geheimhoudingsplicht of (iv) verlies van

persoonsgegevens zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke direct, doch uiterlijk

binnen 72 uur na de eerste ontdekking van het incident, informeren. Deze informatie zal

details bevatten omtrent de vermeende oorzaak, mogelijke gevolgen, voorgenomen

oplossing, en contactgegevens voor de opvolging van de melding. Ook zal informatie

worden gegeven omtrent het aantal en categorieën van Betrokkenen, categorieën van

Persoonsgegevens alsmede de genomen maatregelen om de inbreuk te stoppen en/of

de gevolgen ervan te verminderen.

 1. Verwerker zal alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om (verdere)

onbevoegde kennisneming, wijziging, en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige

verwerking te voorkomen of te beperken en een schending van beveiligingsmaatregelen,

schending van de geheimhoudingsplicht of verder verlies van persoonsgegevens te

Verwerkersovereenkomst beëindigen en in de toekomst te voorkomen, onverminderd enig recht van

Verwerkingsverantwoordelijke op schadevergoeding of andere maatregelen.

 1. Verwerker zal op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke meewerken aan het

informeren van de bevoegde autoriteiten en Betrokkene(n).

 1. Verwerker maakt afspraken met Subverwerkers over het melden van incidenten aan

Verwerker, die de Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke in staat stellen

verplichtingen in het geval van een incident zoals beschreven in artikel 5 lid 3 na te komen.

 

Artikel 6: Inschakeling Subverwerkers:

 1. Verwerkingsverantwoordelijke verleent toestemming aan Verwerker om voor de verwerking van de Persoonsgegevens Subverwerkers in te schakelen die in Artikel 18 zijn opgenomen. Indien beoogd wordt nieuwe Subverwerkers in te schakelen of als er wijzigingen kunnen gaan optreden dient Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke hierover voorafgaand te informeren en in staat te stellen bezwaar te maken tegen de veranderingen.
 2. Verwerker draagt er zorg voor dat de betreffende Subverwerker tenminste dezelfde verplichtingen op zich neemt als opgenomen voor de Verwerker in deze Verwerkersovereenkomst.
 3. Verwerker blijft in de verhouding tussen partijen altijd aanspreekpunt voor de

Verwerkingsverantwoordelijke. De door Verwerkingsverantwoordelijke gegeven toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Verwerker voor de nakoming van de Verwerkingsovereenkomst.

 

Artikel 7: Overdracht en vernietiging gegevens:

 1. Verwerker zal ervoor zorgdragen dat, in overleg met Verwerkingsverantwoordelijke (i) alle of een door de Verwerkingsverantwoordelijke bepaald gedeelte, in het kader van de Dienst ter beschikking gestelde Persoonsgegevens, worden vernietigd op alle locaties, (ii) alle of een door de Verwerkingsverantwoordelijke bepaald gedeelte, in het kader van de Dienst ter beschikking gestelde Persoonsgegevens, aan een opvolgend Dienstverlener ter beschikking worden gesteld, dan wel (iii) Verwerkingsverantwoordelijke in de gelegenheid wordt gesteld om Persoonsgegevens of een door de Verwerkingsverantwoordelijke bepaald gedeelte, in het kader van de Dienst ter beschikking gestelde Persoonsgegevens aan de Dienst te onttrekken.
 2. Verwerker is te allen tijde verplicht om op verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke binnen een redelijke termijn alle afschriften en kopieën van de van Verwerkingsverantwoordelijke afkomstige en/of in het kader van de Overeenkomst vervaardigde informatie met betrekking tot Verwerkingsverantwoordelijke te vernietigen.
 3. Verwerker kan afwijken van het in voorgaande leden bepaalde, voor zover ten aanzien van de Persoonsgegevens een wettelijke (bewaar)termijn zou gelden of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover Verwerkingsverantwoordelijke nakoming van zijn verbintenissen te kunnen bewijzen.

 

Artikel 8: Controlerecht

 1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht de naleving van de bepalingen van deze Verwerkingsovereenkomst door de Verwerker één keer per kalenderjaar te (laten) controleren na voorafgaande schriftelijke aankondiging en met inachtneming van een termijn van tien werkdagen.
 2. Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke stelt Verwerker alle informatie beschikbaar die redelijkerwijs nodig is om de nakoming van de in deze Verwerkersovereenkomst gestelde verplichtingen aan te tonen en zal medewerking verlenen om audit mogelijk te maken. Deze audit wordt uitgevoerd door een door de
 3. Verwerkingsverantwoordelijke aangewezen onafhankelijke derde die gebonden is aan een geheimhoudingsplicht.
 4. Verwerker kan, na afstemming met Verwerkingsverantwoordelijke, ervoor kiezen de audit te vervangen door een Third Party Verklaring.
 5. Verwerkingsverantwoordelijke draagt de kosten van de audit met uitzondering van de kosten van medewerkers van Verwerker die de audit begeleiden. Indien uit de audit blijkt dat Verwerker ernstig en materieel tekort is geschoten in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst, komen de redelijke kosten van de audit voor rekening van Verwerker.
 6. Verwerker is bekend met de zelfstandige controlebevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens en eventuele andere toezichthouders onder wiens toezicht Verwerkingsverantwoordelijke valt en zal deze toezichthouders in voorkomende gevallen toegang geven en medewerking verlenen aan een onderzoek met betrekking tot de op Verwerkersovereenkomst grond van de Overeenkomst verwerkte Persoonsgegevens. Wanneer de Verwerker een dergelijk verzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens ontvangt, informeert zij de Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Voor eventuele schade die het gevolg is van een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit deze Verwerkersovereenkomst, dan wel handelen in strijd met de wet- en regelgeving door de Verwerker, is Verwerker aansprakelijk conform hetgeen tussen partijen is overeengekomen in de Overeenkomst.

 

Artikel 10: (Intellectuele) Eigendomsrechten op de Persoonsgegevens

Alle (intellectuele) eigendomsrechten – daaronder begrepen enige auteursrechten en databankrechten – op (het bestand c.q. de bestanden van) de Persoonsgegevens blijven te allen tijde berusten bij Verwerkingsverantwoordelijke of haar licentiegever(s).

 

 

 

Artikel 11: Duur, beëindiging en wijziging

 1. Deze Verwerkersovereenkomst is een aanvulling op de Overeenkomst en heeft dezelfdelooptijd als de Overeenkomst en eindigt zodra de Overeenkomst eindigt.
 2. De beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst zal partijen niet ontslaan van hun verplichtingen die voortvloeien uit deze Verwerkersovereenkomst die naar hun aard worden geacht ook na beëindiging voor te duren.
 3. Wijzigingen van deze Verwerkersovereenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 12: Slotbepalingen

 1. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, is op deze Verwerkersovereenkomst Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiend of verband houdend met deze Verwerkersovereenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter zoals opgenomen in de Overeenkomst.

 

Artikel 13: Overzicht van de categorieën van te verwerken Persoonsgegevens:

Er wordt binnen verwerker met de volgende (persoons)gegevens gewerkt:

 • NAW bedrijf
 • Naam, telefoonnummer, emailadres contactpersonen
 • Verjaardagen contactpersonen
 • Opt-in mailings, digitale communicatie
 • BTW- en KvK-nummer bedrijf

 

Artikel 14: Overzicht van de beveiligingsmaatregelen:

De Verwerker zal voldoende c.q. toereikende technische en organisatorische normen en maatregelen in acht nemen ten aanzien van de voor Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken gegevens waarbij onder  genoemde maatregelen afhankelijk kunnen zijn van de door Verwerkingsverantwoordelijke gekozen producten/diensten.

Elektronische maatregelen:

 • Inbraaksignaleringssysteem
 • CCTV(camera) toezicht

ICT maatregelen:

 • Gebruik van encryptie en beveiligingscertificaten
 • Toepassen van wachtwoordbeleid
 • Backup & restore procedures
 • Inzet van firewall

Organisatorische maatregelen:

 • Gegevens beveiligingsprotocol
 • Geheimhoudingsverklaringen

 

Artikel 15: Overzicht van Subverwerkers

De Verwerker werkt met onderstaande Subverwerkers samen:

 • Unit4 (Boekhoud- en factureringssysteem)
 • Google (Outlook, Analytics)
 • Social Media (Facebook, Instagram, Twitter)
 • Lightspeed (Webplatform)
 • EAZZI (Digitale ondersteuning)
 • ActiveCampaign (Emailmarketing)
 • Mailchimp (Emailmarketing)
 • Multisafepay, PayPal, Mollie (Betaalplatformen)
 • Webwinkelkeur (Keurmerk Webshops)
 • Shops United (Vervoerder B2B)
 • MyParcel (Vervoerder B2C)
 • Tapfilliate (Affiliatieprogramma B2B)
 • LoyaltyLion (Loyaliteitsprogramma B2B)